آمینو میکس (320 عددی )

آمینومیکس حاوی وی پروتئین ،آمینو اسیدهای ضروری،غیر ضروری و آمینو اسیدهای شاخه دارمی باشد که با کمک به سنتز پروتئین […]