پمپ 450 گرمی با طعم موهیتو

کمک به بهبود خون رسانی به عضلات و افزایش توان بدنی در فعالیت های ورزشی در ترکیبی از چند مکمل مجزا از قبیل کراتین، آرژنین آلفا، آرژنین هیدروکلراید،سیترولین،کافئین و دکستروزبه وجود آمده

نحوه مصرف : دو پیمانه در 250 سی سی آب،سی دقیقه قبل از تمرین